Referat fra årsmøte 12.03.2014

Postet av Rudsbygd IL den 20. Apr 2024

Åpning.

Stig Larsen ønsket alle frammøtte velkommen. 

 

1. Godkjenning av stemmeberettigede:      Alle frammøtte har stemmerett.

 

2. Valg av møteleder:           Stig Larsen - enstemmig valgt.

 

3. Valg av protokollfører:    Lars Grønlien – enstemmig valgt.

 

4. Valg av to til å underskrive protokollen.

Klaus Tyldum og Ståle Norshusstuen - enstemmig valgt.

 

5. Godkjenning av innkalling:        Enstemmig godkjent.

 

6. Godkjenning av sakliste:             Enstemmig godkjent.

 

7. Årsmelding:

Møteleder Stig gikk gjennom årsmelding fra hovedlaget, Allidrett, Isbanegruppa og Siste Post/hjemmeside. Årsmeldinga for øvrige grupper ble gjennomgått av gruppelederne. 

Kommentarer:

Allidrett: Vedrørende svømminga henstilles om at alle deltagere mest mulig møter opp til den avsatte tida slik at det blir fellesskap/klubbmiljø også der. 

Orienteringsgruppa: Applaus for Jon Tyldum, verdensmester i H85. 

Få deltagere i den tradisjonelle turorienteringa. Er stolpejakt en mulighet for å få med flere og yngre deltagere? Kan det samarbeides med naboklubber? Oppstart av stolpejakt vil gi oppstart- og utstyrs-kostnader. Orienteringsgruppa undersøker og vurderer saken.

Julekalendergruppa: Fint gjennomført arbeid, men det er for lite med 3 personer i gruppa.

Årsmelding enstemmig godkjent.

 

8. Regnskap

Kasserer gjennomgikk regnskapet og svarte på spørsmål.

Kommentarer:

Post 4010 Startkontingent gjelder full betaling av startkontingent for medlemmer som representerer Rudsbygd il i konkurranse til og med det året de fyller 16 år. For øvrige medlemmer begrenses lagets bidrag til kr. 150 pr. start. Det ble pekt på at for seniorer bør idretten ses på som en hobby en selv burde betale for, mens andre mente det er rimelig at 150 kr. refunderes. Det bør vurderes om pengene kunne nyttes bedre til andre støttetiltak. Eventuelt forslag om endringer i ordningen kan sendes inn til årsmøtet i idrettslaget - noe som tidligst kan skje neste år.   

Regnskap enstemmig godkjent.

 

 

9. Innkomne forslag

Dekning av treningsavgift – ordningen er lite brukt, gjelder for medlemmer bosatt i den gamle skolekretsen og anses utgått på dato. Styret foreslår at ordningen opphører fra 1.1.2024.

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

 

10. Fastsetting av medlemskontingent.

Det foreslås ingen endringer i medlemskontingenten i 2024. 

Enstemmig vedtatt.

 

11. Budsjetter

2024-budsjettene ble gjennomgått av kasserer. 

Budsjetter enstemmig vedtatt.

 

12. Valg:

Leder i valgkomitéen ledet valget.

 

 

▲= valgt 2024. (Årstall i parentes viser når vedkommende er på valg.)

 

Hovedstyret:  Leder:             Stig Larsen                             (2025) 

Nestleder:       Morten Roar Engeli                (2025) 

Kasserer:         Marit Kamstrup Tyldum        (2026) ▲

Sekretær:         Arne Lars Grønlien                (2026) ▲

Varamedlem:  Kristian Bleken                      (2025)  

 

O-gruppa:      Leder:             Jon Tyldum                            (2025) 

                        Medlemmer:    Marit Kamstrup Tyldum        (2026) ▲

                         Paul Berg                              (2025) 

 

Skigruppa:    Leder:             Klaus Tyldum                         (2025) 

Medlemmer:    Lars Hovde Bakke                 (2026) ▲

                        Thomas Brodshaug                (2025) 

 

Idrettskolen, allidrett, ball:

Medlemmer:    Martin Barhaug                      (2026) ▲

                        Elen Anna Overrein               (2026) ▲

                        Damir Pasic                            (2025) 

 

Sti og løype:   Leder:             Ole Bakke                              (2025) 

Medlem:          Øystein Bleken                       (2026) ▲

 

Julekalenderkomitéen: 

Leder:              Eva Tyldum                            (2026) ▲

Medlemmer:    Lone Rustad Norshusstuen    (2026) ▲                                                                               Line Bekk Thunæs                 (2026) ▲

 

Isbanegruppa: Leder:           Ole Turvoll                             (2026) ▲

                        Medlemmer:    Jon Bleken                              (2026) ▲

                                               Michael Bråthen                    (2025) 

 

Siste Post, hjemmeside:

                        Redaktør:        Karoline Sagli                        *

 

Kontrollkomité: 

Leder:             Per Kokslien                           (2025) 

Medlem:          Vegard Torgersrud                 (2026) ▲

 

Valgkomité:   Leder:              Hanna Moen Nordby             (2025) 

Medlem:          Oddny Engeli                         (2026) ▲

 

*Det arbeides videre for å finne person til denne jobben.

Alle valg var enstemmige.

 

13. Avslutning.

Årsmøtet ble avsluttet med bevertning.